CCFT

 

Compania de Consultanta Financiara Transilvania

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE)

Instituţie responsabilă: AM POS CCE (în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor) - www.minind.ro
Alocare financiară: 2.55 miliarde euro în perioada 2007-2013

Obiectivul general al POS CCE îl constituie creşterea productivităţii întreprinderilor românesti pentru reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Măsurile întreprinse vor genera pâna în 2015 o creştere medie a productivităţii de cca. 5,5% anual şi vor permite României să atingă un nivel de aproximativ 55% din media UE.

Obiective specifice:
- Consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului productiv
- Crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a întreprinderilor
- Creşterea capacităţii de cercetare dezvoltare, stimularea cooperării între instituţii de cercetare dezvoltare şi inovare (CDI) şi întreprinderi, precum şi creşterea accesului întreprinderilor la CDI
- Valorificarea potenţialului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi aplicarea acestuia în sectorul public (administraţie) şi cel privat (întreprinderi, cetăţeni)
- Creşterea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie

Axe prioritare tematice:

1 - Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie
1.1 Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a întreprinderilor, în special IMM-uri
1.2 Accesul IMM-urilor la finanţare
1.3 Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil

2 - Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate
2.1 CD în parteneriat între universităţi, institute de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi, în vederea obţinerii de rezultate aplicabile în economie
2.2 Investiţii pentru infrastructura de CDI
2.3 Accesul întreprinderilor la activităţi de CDI (în special IMM-urile)

3 - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public
3.1 Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei
3.2 Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice
3.3 Dezvoltarea e-economiei

4 - Creşterea eficienţei energetice şi a siguranţei în aprovizionare, în contextul combaterii schimbărilor climatice
4.1 Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi a sustenabilităţii sistemului energetic)
4.2 Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie “verde”
4.3 Diversificarea reţelelor de interconectare în scopul creşterii siguranţei în aprovizionarea cu energie

5 - Asistenţă Tehnică
5.1 Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea şi controlul POS CCE
5.2 Sprijin pentru comunicare, evaluare şi dezvoltare TI

Copyright ccft.ro