CCFT

 

Compania de Consultanta Financiara Transilvania

Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu)

Instituţie responsabilă: AM POS Mediu (în cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile) - www.mmediu.ro
Alocare financiară: 4.5 miliarde euro în perioada 2007-2013

Obiectivul general al POS Mediu constă în reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană şi România cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ cat şi calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile şi a principiului „poluatorul plăteşte”.

Obiectivele specifice:
- Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015
- Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deşeurilor, prin îmbunătăţirea managementului deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de judeţe până în 2015
- Reducerea impactului negativ cauzat de sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate localităţi până în 2015
- Protecţia biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reţelei Natura 2000
- Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei, prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015

Axe prioritare tematice:

1 - Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată
1.1 Extinderea/modernizarea sistemelor de apă si apă uzată

2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric
2.1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor
2.2 Reabilitarea zonelor poluate istoric

3 - Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai poluate
3.1 Reabilitarea sistemelor urbane de încălzire în zonele fierbinţi (hot-spot)

4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii
4.1. Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management în vederea protejării biodiversităţii şi Natura 2000

5 - Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc
5.1. Protecţia împotriva inundaţiilor
5.2. Reducerea eroziunii costiere

6 - Asistenţă Tehnică
6.1. Sprijin pentru management-ul şi evaluarea POS
6.2. Sprijin pentru informare şi publicitate

Copyright ccft.ro