CCFT

 

Compania de Consultanta Financiara Transilvania

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

Instituţie responsabilă: AM POS DRU (în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse) - www.fseromania.ro
Alocare financiară: 3.47 miliarde euro în perioada 2007-2013

Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane.

Obiectivele specifice:
- Promovarea calităţii sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială şi continuă, inclusiv a învăţământului superior şi a cercetării
- Promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii muncii
- Facilitarea inserţiei tinerilor şi a şomerilor de lungă durată pe piaţa muncii
- Dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi incluzive
- Promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în zonele rurale
- Îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare
- Facilitarea accesului la educaţie şi pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile

Axe prioritare tematice:

1 - Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
1.1 Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate
1.2 Învăţământ superior de calitate
1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională
1.4 Calitate în formare profesională continuă
1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării

2 - Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
2.1 Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă
2.2 Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii
2.3 Acces şi participare la FPC

3 - Cresterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale
3.2 Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii
3.3 Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor pentru parteneri sociali şi societatea civilă

4 - Modernizarea Serviciului Public de Ocupare
4.1 Întărirea capacităţii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare
4.2 Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare

5 - Promovarea măsurilor active de ocupare
5.1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă

6 - Promovarea incluziunii sociale
6.1 Dezvoltarea economiei sociale
6.2 Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii
6.3 Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii
6.4 Iniţiativele transnaţionale pentru o piaţa inclusivă a muncii

7 - Asistenţă tehnică
7.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea POS DRU
7.2 Sprijin pentru promovarea POS DRU şi comunicare

Copyright ccft.ro